Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

30.03.2017

SAYIN MÜŞTERİMİZ,
FUJIFILM DIŞ TİCARET A.Ş. olarak, müşterilerimizin bizimle paylaştığı kişisel verilerin gizliliğinin korunmasına büyük bir önem vermekteyiz. 07.10.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini, kayıt altına alacak, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabileceğiz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince yapılmakta olan bu bilgilendirme ile koruma altına alınmış başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen kanun maddelerinde yer alan karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Şöyle ki;
1. Kişisel verinin tanımı:
Kişisel veri, tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (isim, soy isim, T.C. kimlik numarası vb.) olmak üzere, IP, adres ve telefon bilgileri, banka hesap bilgileri, e-posta bilgileri, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
2. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:
Kişisel verileriniz, öncelikle Tüketici Kanunu, VUK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Satıcı olarak tarafımıza yüklenen sorumluluklar ve sizlere sunduğumuz her türlü ürün ve hizmetle ilgili olarak gerçekleştirecek tüm iş ve işlemlerde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek amacıyla kayıt altına alınmakta ve işlenmektedir.
Kimlik, adres, telefon, vergi numarası ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi için zorunlu olduğu gibi, bu bilgileriniz ilgili mevzuat uyarınca, adli ve idari olaylarda talep halinde yetkili mercilerle paylaşılmak üzere, bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyabilmek ve aramızdaki sözleşme gereğince üzerimize düşen edimi ifa edebilmek adına işlenecektir.
Bununla birlikte kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla da işlenebilecektir:
- Kişisel verilerinizin elektronik ortamda depolanması ve talebinize göre güncellenmesi,
- Tarafınıza bilgilendirme, reklam, promosyon ve sair amaçlı iletilerin gönderilmesi için iş birliği yaptığımız operatör ve üçüncü kişilerle paylaşılması,
- İş geliştirme,
- Pazarlama.
3. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:
Kişisel verileriniz, internet sitemiz (fujifilmshop.com), çağrı merkezimiz, mobil sitemiz, mobil uygulamamız kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemize giriş yaptığınız sırada tarafımıza ulaşan IP adresi, internet sitemizde
bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan cookies olarak adlandırılan tanıma sistemiyle yoluyla elde edilen yazılı, sözlü veya elektronik ortamda kayıt altına alınan verilerinizin otomatik, kısmen otomatik veya otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle elde edilmesi suretiyle toplanmaktadır.
4. Kişisel verilerinizin aktarılması:
Kişisel verileriniz, kanunlar ve yönetmeliklerden doğan sorumluluklarımız kapsamında talepte bulunan idari, hukuki makam ve mercilere, doğrudan veya dolaylı yurtiçi veya yurtdışı merkez, şube veya bayilerimize, iştirak gösterdiğimiz ticari alanlarda faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız yurtiçi veya yurtdışı menşeili şirketlere, şirket ortak ve yöneticilerimize, diğer ilgili üçüncü kişilere iş faaliyetlerimiz sebebiyle aktarılabilecektir.
5. Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği:
Kişisel verileriniz, bu bilgileri verme amacınız geçerli olduğu sürece ve aksi tarafınızca talep edilinceye dek saklanacaktır. Aramızdaki sözleşmenin ifası, satın almış olduğunuz ürünün garanti bilgilerine ulaşılması ve garanti süresinin sonunda dahi tamir yükümlülüğümüz ve buna bağlı olarak müşteri memnuniyeti sağlayabilmek adına tarafımızca işlenmeye devam edecektir. Verilerin, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.
6. Kanun kapsamındaki haklarınız:
Kanun’un 11. maddesi uyarınca;
a) Şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.
                                                                                                                    Saygılarımızla;
                                                                                                   FUJIFILM DIŞ TİCARET A.Ş.

Bu haber 369 kez görüntülendi.